PIEKARNIA WM-kaProjekty UEZAPYTANIE OFERTOWE
NA DOSTAWĘ MASZYN I URZĄDZEŃ PIEKARNICZYCH

Węgrzyn Witold Zakład-Produkcyjno Handlowy Piekarnia WM-ka
realizując niniejsze postępowanie nie jest zobowiązany stosować przepisów ustawy
– Prawo Zamówień Publicznych.
W celu zapewnienia wydatkowania przyznanych środków w sposób celowy i oszczędny,
z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru
metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, niniejsze postępowanie toczy się
w oparciu o zasadę konkurencyjności.

Zakup maszyn i urządzeń jest przewidziany do realizacji w ramach projektu

„Chleb żytnio-pszenny o przedłużonej trwałości”

Nr projektu: RPPK.01.04.01-18-0095/20

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020
Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,
Działania 1.4. Wsparcie MŚP,
poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie,
Typu projektu: Rozwój MŚP (RPI)


Modyfikacja zapytania i formularza ofertowegoZapytanie ofertowe (modyfikacja) - możesz pobrać tutaj
Formularz ofertowy (modyfikacja) - możesz pobrać tutaj

Zapytanie ofertowe - możesz pobrać tutaj
Formularz ofertowy - możesz pobrać tutaj


ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTOWE

Rozstrzygnięcie ofertowe do pobrania w załączniku